Om økologi

Ø-mærket

Det røde Ø-mærke kom til verden i december 1989. Året efter kom de første Ø-mærkede produkter på hylderne. I 2015 er det 25 år siden, og det skal fejres! De 25 år med Ø-mærket vil blive markeret med bulder og brag, og hele året vil være spækket med forskellige aktiviteter. Under sloganet "Forskellen kan mærkes" har Økologisk Landsforening i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer lavet en række budskaber:vaelg okologi fordi

Hvornår må fødevarer sælges som økologiske? 
Ifølge lovgivningen om økologiske fødevarer må en fødevare kun sælges som økologisk, hvis den stammer fra en kontrolleret økologisk landbrugsbedrift.

Der er i lovgivningen også opstillet andre betingelser, som økologiske fødevarer skal opfylde. Disse betingelser vedrører bl.a.
- forarbejdning
- sammensætning
- import
- kontrol
- mærkning

De første danske regler om økologiske fødevarer blev udstedt i medfør af Lov om økologisk jordbrugsproduktion fra 1987, der efterfølgende er revideret flere gange. I 1991 blev betingelserne for salg af økologiske fødevarer EU-reguleret, idet der blev udstedt en EF-forordning1) om produktion og salg af økologiske produkter. Forordningen er umiddelbart gældende i alle EU-lande. Foreløbigt gælder forordningen kun for vegetabilske produkter, som fx mel, frugt og grønsager.

Indtil EU-reglerne udvides til at omfatte alle fødevarer, findes reglerne for animalske produkter, som fx mælk, kød og æg, i en dansk bekendtgørelse om økologiske fødevarer. Denne bekendtgørelse indeholder også bestemmelser om kontrollen med forarbejdning, import og mærkning af økologiske fødevarer - både de vegetabilske og de animalske - i Danmark. 

Hvilke fødevarer skal overholde økologireglerne?
Produkter, der mærkes med "øko", "biodynamisk" eller andet, der normalt opfattes som en henvisning til økologisk produktion, skal som minimum overholde bestemmelserne om økologiske fødevarer.

Forarbejdning af økologiske fødevarer
Ved forarbejdning af økologiske fødevarer skal de almindelige fødevarebestemmelser overholdes. Herudover må der kun anvendes et begrænset antal tekniske hjælpestoffer, det vil sige stoffer, der anvendes til hjælp under forarbejdningen, og som normalt ikke findes i den færdige fødevare (fx tanniner, der tillades anvendt som filtreringsmiddel). 

Økologiske fødevarers sammensætning
I sammensatte fødevarer skal alle landbrugsingredienser, som udgangspunkt, være økologiske, for at fødevaren må markedsføres som økologisk. Selvom udviklingen inden for den økologiske produktion er gået stærkt de sidste par år, er det fortsat ikke muligt at skaffe alle landbrugsingredienser i økologisk form. Det drejer sig bl.a. om visse frugter, krydderier, nødder m.v.

En række ingredienser, som normalt anvendes i fødevarer, stammer ikke fra landbrugsproduktion og kan derfor ikke fås i økologisk form. Det drejer sig fx om vand, salt og tilsætningsstoffer. Også for denne type ingredienser er der udarbejdet særlige lister over, hvilke der tillades til økologiske fødevarer.
Med hensyn til tilsætningsstoffer tillades kun en lille del af dem, der normalt må anvendes i fødevarer. Fx er farvestoffer og kunstige aromastoffer ikke tilladt i økologiske fødevarer.
 
Kontrol med økologiske fødevarer
Kontrollen med økologiske fødevarer gennemføres i Danmark som en del af den almindelige fødevarekontrol og udføres derfor udelukkende af offentlige myndigheder.
Virksomheder, der ønsker at forarbejde, emballere eller importere økologiske fødevarer, skal anmelde disse aktiviteter til den kontrolmyndighed, der efter den almindelige fødevarelovgivning autoriserer eller godkender virksomheden.

Den myndighed, der har modtaget anmeldelsen, udarbejder herefter en "økologirapport" med bl.a. en række konkrete driftsbetingelser, der skal overholdes af virksomheden.
Betingelserne udformes sådan, at de bl.a. sikrer,
- at der bliver ført et særligt økologiregnskab, der gør det muligt for tilsynsmyndigheden at kontrollere balancen mellem indkøb og salg af økologiske varer,
- at regnskabets data kan dokumenteres, og
- at der ikke sker sammenblanding med ikke-økologiske produkter.

Virksomheden må først begynde på forarbejdning eller import af de økologiske fødevarer, når økologirapporten er udarbejdet.
Den myndighed, der efter den øvrige fødevarelovgivning fører tilsyn med virksomheden, vil derefter også føre kontrol med, at økologireglerne og de konkrete driftsbetingelser overholdes.

Økologikontrollen udføres normalt i forbindelse med de ordinære kontrolbesøg på virksomheden. Mindst én gang årligt foretages herudover en grundig gennemgang af virksomhedens "økologiske aktiviteter".

Det kontrolleres bl.a., at der er balance mellem indkøb og salg af økologiske varer, og at der er den fornødne dokumentation for den økologiske oprindelse af de indkøbte råvarer.
Ved import af råvarer kontrolleres, at de fornødne tilladelser, kontrolattester samt anden relevant dokumentation foreligger. Er der tale om økologiske vegetabilske varer fra et andet EU-land, skal virksomheden kunne dokumentere, at produkterne er forarbejdet og emballeret af en virksomhed, der er under økologikontrol af en af de godkendte kontrolinstanser i EU.

Krydskontrol
Ud over den ovennævnte kontrol udfører Veterinær- og Fødevaredirektoratet en særlig kontrol på tværs af virksomhedernes økologi- regnskaber. Denne krydskontrol foretages med udgangspunkt i stikprøvevist udvalgte virksomheder. De udvalgte virksomheders regnskaber sammenlignes med både aftagernes og leverandørernes regnskaber for henholdsvis køb og salg af økologiske produkter.

Myndigheder der deltager i kontrollen med økologiske fødevarer:
- De 32 kommunale levnedsmiddelkontrolenheder
- Veterinær- og Fødevaredirektoratet, under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Importerede økologiske fødevarer
Vegetabilske fødevarer kan frit forhandles som økologiske inden for EU, når det kan dokumenteres, at de opfylder EU-reglerne om økologiske fødevarer.

Ved import af vegetabilske fødevarer fra lande uden for EU skal der normalt indhentes en særlig tilladelse fra myndighederne. Tilladelsen gives kun, hvis der foreligger dokumentation for, at de indførte økologiske fødevarer er produceret og kontrolleret efter standarder, der mindst svarer til EU-reglerne.

Der findes ingen EU-regler om animalske økologiske fødevarer. Ifølge de danske økologiregler skal det derfor kunne dokumenteres, at enten de danske økologiregler eller internationalt anerkendte principper for økologisk landbrugsproduktion er fulgt i oprindelseslandet. Hvis der er tale om et EU-land, accepteres endvidere de regler for økologisk produktion, som er officielt anerkendt i det pågældende land.

Mærkning
Ved mærkningen af fødevarer, der opfylder reglerne om økologiske fødevarer, må ordet "økologisk" indsættes som en del af varebetegnelsen. Herudover skal det fremgå, hvilke af fødevarens ingredienser, der er økologiske. Dette kan fremgå af varebetegnelsen eller oplyses i ingredienslisten.

Kilde: Fødevaredirektoratet.