Pressemeddelelse

Nye data bekræfter: Arla-landmænd blandt verdens mest klimaeffektive  

Modules.WebCore.Models.ViewModels.Layout.MultilineHeadingViewModel

De første resultater fra Arlas klimatjek på gårde viser, at Arlas andelshavere producerer mælk med et af verdens laveste CO2e-aftryk. Klimatjekket er et af verdens største datasæt for mælkeproduktion og giver en klar indikation af, hvad der skal til, for at reducere udledningen af drivhusgasser på gårdene endnu mere i løbet af de næste ti år. 

Arlas andelshavere har i flere årtier arbejdet på at skabe en mere bæredygtig mælkeproduktion ved blandt andet at arbejde med grønne alternativer på deres gårde, så som cirkulær mælkeproduktion, vedvarende energi, biodiversitet og nu også klimatjek. I alt har 7.986 gårde i syv europæiske lande gennemført et klimatjek i Arlas nye standardiserede værktøj til opgørelse af CO2e-aftryk, og data bekræfter, at gårdene er blandt de mest klimaeffektive i verden. 

"Vi har foretaget store investeringer i udvikling og implementering af en solid model til måling af klimapåvirkningen fra mælkeproduktion. Det unikke datasæt, som Arlas andelshavere nu har skabt, viser tydeligt, hvilke tiltag der vil reducere vores udledning endnu mere i løbet af de næste ti år.  Vi vil bruge denne viden til at øge hastigheden på vores CO2e-reduktioner og vi vil dele vores indsigt og resultater med vores interessenter, så de kan være med til at gennemføre en effektiv omstilling af hele branchen. Det vil skabe enorm værdi for os alle," siger bestyrelsesformand i Arla Foods Jan Toft Nørgaard. 

Den uafhængige tænketank for bæredygtighed, Institute for Environmental Policy (IEEP) siger om Arlas klimatjekresultater:

"For et år siden offentliggjorde vi en rapport for Arla, havde til formål ikke blot at faktatjekke, men også at bruge eksisterende viden til a skabe en mere bæredygtig mejeriindustri for fremtiden. Det er bestemt meget opmuntrende nu at se Arla tage initiativ til at fortsætte det arbejde med bæredygtighed i centrum og udvikle værktøjer til at måle deres klimapåvirkning. Initiativer som dette er inspirerende eksempler for mejeriindustrien,” siger Céline Charveriat, IEEPs administrerende direktør.

Fem overordnede tiltag

Datasættet fra Klimatjek viser, at fem overordnede tiltag vil kunne understøtte CO2e-reduktioner for mælkeproduktionen på alle typer Arla-gårde og påvirke de områder, der gør den største forskel i forhold til CO2e-udledningen fra den enkelte gård.

De fem tiltag er:    

 • Bedre fodereffektivitet, hvilket forbedrer mælkeydelsen  
 • Præcisionsfodring, hvilket reducerer overskydende protein i foderrationer
 • Et sundt og langt liv for koen, hvilket forbedrer mælkeydelsen   
 • Præcis gødningsstyring, hvilket reducerer kvælstofoverskuddet fra foderproduktionen  
 • Bedre forvaltning af arealanvendelse, hvilket sikrer bedre høstudbytte

De fem overordnede tiltag er målrettet alle Arla-gårde i Storbritannien, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Luxembourg uanset deres størrelse, geografi, kvægrace eller landskabsforhold. 

"Datasættet viser, at alle typer gårde kan opnå håndgribelige resultater ved at optimere, hvordan vi driver vores gårde på disse fem områder. Det er en stor hjælp i forhold til, hvordan vi fremover kan reducere vores CO2e-udledning og også i forhold til fremtidige investeringer på gårdene, der vil bidrage til, at vi når vores ambitiøse klimamål," siger formand Jan Toft Nørgaard.  

Et udgangspunkt, ikke et endeligt resultat 

I alt 7.986 af Arlas andelshavere har vurderet og besvaret 203 spørgsmål om deres besætning, foderproduktion, energiforbrug osv. til Klimatjekket. Deres data er blevet verificeret af en ekstern klimarådgiver, som også har været med til at udarbejde en handlingsplan til landmanden for yderligere klimareduktioner baseret på de enkelte data. 

Datasættet bekræfter, at Arlas andelshavere er blandt de mest klimaeffektive mælkeproducenter i verden med gennemsnitligt 1,15 kg CO2e pr. kilo mælk, inklusive lavbundsjorde.

Den relativt lave gennemsnitlige CO2e-udledning fra Arlas mælkeproduktion på gårdniveau er et resultat af forbedringer foretaget af andelsselskabets landmænd de seneste 30 år. I løbet af de næste ti år er målet at tredoble hastigheden af reduktionerne for at nå Arlas videnskabeligt baserede mål om en CO2e-udledning på -30 procent pr. kilo mælk fra 2015 til 2030 og netto-nuludledning i 2050. 

"Vi er meget stolte af, hvor langt vi er kommet, men vi er fast besluttet på at komme endnu længere. For os er tallet ikke et endeligt resultat, det er et udgangspunkt for forbedringer. Klimatjek er et værktøj, der skal udstikke retningen, udbygge vores viden og måle vores fremskridt på en gennemsigtig måde," siger Jan Toft Nørgaard. 

Fra juni 2021 får Arlas andelshavere også adgang til et nyt digitalt værktøj, hvor de kan følge deres egne fremskridt og bruge datasættet til at sammenligne sig med andre Arla-gårde samt lære af dem, der klarer sig rigtig godt. Datasættet viser, at de andelshavere, der klarer sig bedst, er i stand til at producere et kilo mælk med en CO2e-udledning på gårdniveau, der ligger et godt stykke under 0,9 kg CO2e.  

Data skal forbedre vores fælles viden om, hvad der er mest effektivt

Den indsigt, som de indsamlede data til Klimatjekket giver, deles i hele andelsselskabet og skal samtidig præsenteres for politikere, forskningspartnere og interessenter i branchen for at skabe en fælles forståelse af, hvad der virker, og hvor der er brug for finansiering og forskning, der kan understøtte den langsigtede omstilling på gårdene.  Samtidig kan den viden, som Arla har opnået med Klimatjek også være med til at imødegå nogle af myterne og antagelserne om, hvad der er brug for på gårdene.  

"Mejeriprodukter har i årtier været en vigtig og fast del af mange madkulturer og økonomier over hele verden på grund af produkternes høje næringstæthed, deres proteiner, alsidighed og smag. I branchen har vi altid været bevidste om vores ansvar for at reducere vores CO2e-udledning, men vi har manglet robuste data på gårdniveau, der har kunnet danne grundlag for faktabaserede beslutninger og investeringer. Dem har vi nu," siger Jan Toft Nørgaard.  

Der er stadig indvirkninger fra mælkeproduktionen, som ikke er fuldt videnskabeligt afdækket. Et eksempel er kulstoflagring, der kan være et potentielt positivt tiltag til at formindske klimaforandringer, ikke mindst for mælkeproducenter med store græsarealer. Arla deltager i et samarbejde med bl.a. Danone, DMI, FrieslandCampina, Fonterra, Mars, McDonalds og Nestlé om at udvikle internationalt anerkendte og globalt vedtagne retningslinjer for beregning af kulstoflagring i mejerisektoren, og når disse er på plads, er målet at indarbejde måling af kulstoflagring i Klimatjek. 

Samlet set er antallet af malkekøer på Arlas centrale europæiske markeder faldet med mellem 50 og 80 procent siden 1950 samtidig med, at produktionen er holdt på et stabilt niveau med en betydelig lavere CO2e-udledning pr. kilo mælk. Det har været muligt på grund af bedre dyrevelfærd, en mere effektiv styring af gårdene samt nye teknologier.  

Læs mere om Arlas Klimatjek her: https://www.arla.com/sustainability/sustainable-dairy-farming/how-we-measure-dairy-farmings-carbon-footprint/

FAKTABOKS OM KLIMATJEK:   

 • I alt 7.986 Arla-landmænd, som tilsammen producerer 95 % af Arlas mælkepulje, har deltaget i Klimatjek i 2020. 
 • Landmændene har vurderet og indsendt data fra deres gårde ud fra 203 spørgsmål. 
 • Data fra Klimatjek omfatter antal dyr, fodersammensætning, produktion af afgrøder, anvendelse af gødning, håndtering af husdyrgødning, forbrug af elektricitet, brændstof og vedvarende energi. 
 • Når mælken forlader Arla-gårdene er der i gennemsnit udledt 1,15 kg CO2 pr. kilomælk. Dette inkluderer udledninger fra dyrket kulstofrig lavbundsjord (tørvejord) i overensstemmelse med internationale retningslinjer.  Uden lavbundsjord ligger den gennemsnitlige CO2-udledning på 1,06 kg CO2e pr. kilo mælk. 
 • Klimatjek er baseret på ISO 14044 for livscyklusvurdering og følger det internationale mejeriforbund International Dairy Federations (IDF) retningslinjer for opgørelse af CO2-aftryk, mens emissioner fra dyr, husdyrgødning og jorder er baseret på IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
 • Værktøjet er udviklet i samarbejde med 2.0 LCA Consultants.  
 • Ifølge FNs Food and Agricultural Organisation (FAO) har den globale mælkeproduktion en udledning på i gennemsnit 2,5 kg CO2e per kilo mælk

 KLIMATJEK Eksempler på tiltag fra Arla-landmænd, der har en positiv indvirkning på klimaet:    

Arlas andelshavere bidrager til den grønne omstilling: 

Anvendelse af husdyrgødning til produktion af biogas er en helt igennem cirkulær proces, der skaber et lukket system, hvor den tilbageværende afgassede biomasse, som nu er lugtfri og har en højere gødningsværdi, kan cirkuleres tilbage til gården og anvendes.  

11 procent af Arlas landmænd har en biogasgenerator på gården eller leverer husdyrgødning til eksterne biogasanlæg, hvoraf nogle er etableret af Arla for at fremskynde omstillingen af mælkebiler og distributionskøretøjer til grønt brændstof.   

24 procent af Arlas andelshavere producerer også grøn elektricitet på deres gårde fra solpaneler og vindmøller. De bruger elektriciteten på deres egne gårde, hvilket gør det muligt for dem at reducere det samlede CO2-aftryk fra deres mælkeproduktion. Overskydende elektricitet sælges til elnettet.

Arla-landmænd producerer foder lokalt  

Arla-landmænd fodrer primært deres køer med foder, som de selv dyrker, eller som er dyrket lokalt. Lokal proteinproduktion er bedre for klimaet end for eksempel importeret sojaprotein, der transporteres over lange afstande.  

I gennemsnit dyrker Arla-landmænd selv 62 procent af alt det protein, de fodrer deres køer med. Hjemmedyrket protein kommer hovedsageligt fra græs- og kløvergræs, men også ærter, bønner eller andre kornsorter. 

Størstedelen af det foder, som landmændene ikke dyrker selv, kommer fra Europa, hvor Arla-gårdene ligger. Andelen af soja i Arla-køernes foder ligger på mellem nul og ti procent, og al soja, der anvendes på Arla-gårde, er enten økologisk, ProTerra-certificeret, RTRS-certificeret eller omfattet af RTRS-certifikater.

Græsmarker er en integreret del af mælkeproduktionen 

Græsmarker leverer ikke bare næringsrigt foder til malkekøer og giver en frugtbar jord, de anses også for at kunne spille en vigtig rolle i reduktionen af drivhusgasser, særligt i forhold til kulstoflagring. Kulstoflagring er ikke på nuværende tidspunkt en del af Arlas Klimatjek, men Arla har allerede fokus på, at græsmarker kan være med til at reducere CO2-aftryk.   

Græsmarker udgør 58 procent af det samlede antal hektar, som Arla-landmænd råder over. Omkring halvdelen af disse er græsmarker i rotation, hvilket betyder, at der hvert tredje eller fjerde år dyrkes andre afgrøder på markerne. Græsmarker i rotation består typisk af græs og kløver, hvilket giver naturlig gødning til den næste afgrøde i rotationen.  

Halvdelen af græsmarkerne er permanente græsmarker, hvilket betyder, at de har været ude af rotation i mere end fem år. Permanente græsmarker er ikke kun gode til kulstoflagring, de er også gode for jordens frugtbarhed og til at forhindre jorderosion, og det er alt sammen nyttige egenskaber i forhold til at tilpasse sig klimaforandringer.  

 Af de permanente græsmarker er 32 procent semi-naturlige ekstensive græsarealer, der bliver til økosystemer med vilde planter og svampe, som øger antallet af bestøvende insekter og skaber landskabsværdi.   

_______________________________________________________________________________

Arla Foods er et internationalt mejeriselskab ejet af 9.700 landmænd fra Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxembourg og Holland. Arla Foods er en af de førende aktører inden for den internationale mejeriverden, med kendte mærker som Arla®, Lurpak®, Puck® og Castello®. Arla Foods fokuserer på at levere mejeriprodukter fra bæredygtigt landbrug og drift, og er også verdens største producent af økologiske mejeriprodukter.

Skrevet af

Arla Pressevagt
Primær kontaktperson

Arla Pressevagt

Kun henvendelser fra pressen.

Jesper Skovlund
Primær kontaktperson

Jesper SkovlundPressechef for Arla i Danmark

Arla Danmark

Carina Østergaard
Primær kontaktperson

Carina ØstergaardPR Manager

PR og kommunikation i Arla Danmark