Biogasanlæg

AKTIV­ITETER I BIOGAS­PROJEKTET

Her vil du løbende kunne læse nyt om, hvor vi befinder os i processen med etableringen af biogasanlægget i Videbæk.

Afsluttede aktiviteter

 • 31. oktober 2011: Møde med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening for at orientere om planerne for etablering af biogasanlægget, få deres feedback samt lytte til og gøre brug af deres input.
 • 6. november 2011: Ansøgning om miljøgodkendelse sendt til Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • 9. november 2011: Modtaget bekræftelse på deltagelse i Realdanias og Naturstyrelsens pilotprojekt vedr. "Biogasanlæg - arkitektur og landskab". Videbæk Biogas A/S' deltagelse i projektet indebærer blandt andet, at der vil være fokus på arkitektur og landskabstilpasning af anlægget, og at idéer og løsninger fra biogasanlægget vil blive formidlet til andre biogasanlæg under projektering og opførelse.
 • 10. november 2011: Møde med Miljø- og Planafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune om det kommende forløb i forbindelse med myndighedsbehandlingen af de ansøgninger, som kommunen modtog den 6. november 2011. Opstart af planarbejdet blev også drøftet på mødet. Kommunen er gået i gang med at lave et kommuneplantillæg, der skal danne grundlag for den videre udbygning af biogasanlæg i hele kommunen. Endvidere skal både kommunen og Arla i gang med udarbejdelse af lokalplan for den konkrete placering af Videbæk Biogas A/S.
 • 1. december 2011: Møde med de arkitekter der er tilknyttet Realdania og Naturstyrelsens pilotprojekt om ”Biogasanlæg - arkitektur og landskab”. På mødet blev det blandt andet drøftet, hvordan anlægget kan placeres ud fra en arkitektonisk vinkel - både i forhold til bygningerne og de landskabelige elementer. I tæt samarbejde med Xergi fik arkitekterne frie hænder til at komme med et oplæg til placering af de enkelte tanke med videre samt indplacering i landskabet. Det bliver spændende at se, hvordan det tætte samarbejde mellem ingeniører og arkitekter vil påvirke det endelige byggeri og anlæggets omgivelser.
 • 3. december 2011: Når Arla søger om miljøgodkendelse og sender en VVM anmeldelse, skal der stort set altid eftersendes supplerende oplysninger i forbindelse med myndighedernes behandling af sagerne. I dag blev de første supplerende oplysninger sendt til Ringkøbing-Skjern Kommune i forhold til den oprindelige ansøgning om miljøgodkendelse og VVM anmeldelsen.
 • 15. december 2011: Statusmøde med Miljøafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune, som nu har gennemgået det fremsendte materiale vedrørende VVM anmeldelse og godkendelsesregler. Arla er blevet bedt om lave en mere detaljeret beskrivelse af blandt andet de hegn og veje, som ønskes placeret inden for beskyttelseslinjen af en gravhøj. Arla skal også udarbejde ISO kurver, som viser hvordan eventuel lugt vil spredes i området.
 • 3. januar 2012: Modtaget meddelelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune om at Videbæk Biogasanlæg klassificeres som en risikovirksomhed, idet der kan være mere end 10 tons biogas i anlæggets tanke og rørsystemer. 
 • 17. januar 2012: Modtaget meddelelse om Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse om, at biogasanlægget er VVM-pligtigt.
 • 17. januar 2012: Afholdt andet møde i forbindelse med projektet "Biogasanlæg - arkitektur og landskab". Arkitekter fra Gottlieb Paludan Arkitekter a/s har sammen med ingeniørerne fra Xergi arbejdet intenst siden sidste møde på at ændre layoutet af anlægget, så det både opfylder de æstetiske og anlægstekniske hensyn, som projektet skal forsøge at forene. Dette har resulteret i store positive ændringer af, hvordan anlægget placeres ind i forhold til landskabet på den ønskede placering. Der er skal stadig foretages nogle få ændringer, men det endelige forslag til anlægslayout og bygningsudformning vil muligvis blive fremlagt for Arla og Xergi allerede i slutningen af februar.
 • 19. januar 2012: Afholdt møde med Ringkøbing-Skjern Kommune for at afklare den nye tidsplan i lyset af, at der er VVM-pligt på anlægget. Ligeledes blev det drøftet, hvilke yderligere forhold der skal belyses udover dem, der allerede er blevet belyst i forbindelse med VVM-screeningen.
 • 21. januar 2012: Afholdt møde med omkringboende til den påtænkte placering af biogasanlægget. Mødet startede på Arla's Transportcenter i Nr. Vium med en indledende orientering fra Arla efterfulgt af en dialog om projektet. Bagefter gik turen til Lingo Gas i nærheden af Brørup. Anlægget er cirka halv størrelse af det påtænkte anlæg i Videbæk og blev etableret i 1990. Derfor kan det selvfølgelig ikke helt sammenlignes med Videbæk Biogasanlæg, men man får alligevel et indtryk af, hvor høje tankene bliver, hvordan det lugter omkring anlægget og så videre. Tilbage på Transportcentret fremlagde naboerne deres særlige bekymring om de trafikale forhold på Skjernvej, der hvor lastvognene skal drejer ind/ud fra "stikvejen" ned til anlægget. Støj gav også anledning til en del bemærkninger. Arla har derfor i yderligere to punkter iværksat beregning af den forventede støj fra anlægget. Helt naturlig var der selvfølgelig også en del bemærkninger til den påtænkte placering af anlægget.
 • 26. januar 2012: Sendt udkast til det oplæg, der skal starte plan- og VVM-processen. Et oplæg der efter Ringkøbing-Skjern Kommunes bearbejdelse skal offentliggøres, så Arla kan få input fra andre myndigheder, organisationer og borgere til det videre arbejde med VVM-redegørelse og planarbejde.
 • 9. februar 2012: Modtaget endelig afgørelse om, at Videbæk Biogas A/S er under kolonne 2 i Risikobekendtgørelsen.
 • 17. februar 2012: Afholdt indledende møde med alle de myndigheder, som er involveret i udarbejdelse af Risikodokumentet for biogasanlægget. Da det endelige dokument ikke er offentlig tilgængeligt, vil der ikke blive lagt yderligere materiale om emnet ud på denne hjemmeside.
 • 19. marts 2012: Afholdt møde med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening for at drøfte forslag til scoping for miljøvurdering og VVM redegørelsen. Der var et par gode forslag til yderligere emner som medtages. Det ene emne var eventuel smitterisiko, ved at  biomasse via biogasanlægget køres fra et landbrug til et andet. Det andet emne er zink og kobber. Smågrise får zink og kobber i foderet og en stor del af det kommer ud i gylden.  
 • 3. april 2012: Da anlægget er ændret, vil det ikke oplagre så meget gas som tidligere antaget. Dette er meddelt Ringkøbing-Skjern Kommune og dermed er anlægget formodentlig ikke længere omfattet af Risikobekendtgørelsen.
 • 16. april 2012: Efter et intenst arbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune er scoping for den kommende miljøvurdering indsendt. Denne beskriver hvad der inkluderes og udelades i den kommende miljørapport, der både vil dække kravene i forhold til planarbejdet og selve VVM-vurderingen.
 • 18. april 2012: Arkitekterne fra Gottlieb Paludan præsenterede deres oplæg i forbindelse med Realdania projektet. I forhold til den første skitse er anlægget blevet drejet på grunden, så det passer bedre ind i landskabet. Arkitekterne har i samarbejde med Xergi flyttet rundt på de enkelte elementer i anlægget. Det har været en lang proces, hvor der både har skullet tages hensyn til det arkitektoniske, det landskabsmæssige og i høj grad også driften af anlægget.
 • Forslaget til beplantning taget hensyn til de plantetyper, der allerede findes lokalt i området, så beplantningen ikke fremstår som "fremmede" elementer, men passer ind i det allerede eksisterende.
 • 19. april 2012: Designmæssigt er anlægget ændret, således den samlede mængde biogas på anlægget bliver under 10 tons. Dermed vil anlægget ikke længere være at betegne som en risikovirksomhed. Da anlægget dog ved en eventuel senere udbygning kan blive en risikovirksomhed, vil dette fremgå af miljøvurdering med videre. Der vil dog pt. ikke blive udarbejdet et risikodokument.
 • 30. april 2012: Indholdet i miljørapporten blev fastlagt i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
 • 1. maj 2012: Møde med Ringkøbing-Skjern Kommunen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplantillæg, Lokalplan, Miljørapport og miljøgodkendelse. Der er deadline fredag i uge 19, så der er en hektisk aktivitet på alle områderne.
 • 21. maj 2012: Vi er endelig så langt, at udkast til kommuneplanstillæg, lokalplan,  miljørapport og miljøgodkendelse er i intern høring i Ringkøbing-Skjern Kommune. Går alt som det skal, vil sagen blive behandlet i det politiske system primo juni.
 • 19. juni 2012: Projektet blev politisk behandlet i Ringkøbing-Skjern Kommunen. Der indledes en offentlig høring, som afsluttes den 13. september 2012. Ringkøbing-Skjern Kommune holder borgermøde den 20. august 2012. 
 • 28. juni 2012: Afholdt møde med naboerne til biogasanlægget som opfølgning på vores første møde i januar 2012. Af særlige emner der blev drøftet var beliggenhed, trafikale forhold, støj og lugt omkring biogasanlægget.
 • 1. marts 2013: Ved udløb af klageperioden i første halvdel af januar 2013 havde Ringkøbing-Skjern Kommune ikke modtaget nogen form for påklage. Det vil sige, at VVM, miljøgodkendelser med videre er blevet godkendt uden at nogen har påklaget afgørelsen.
 • Der mangler endnu tilladelser til blandt andet bortskaffelse af regnvand. De manglende tilladelser vil først blive søgt, når design af anlægget er endelig på plads. Xergi og Arla arbejder på at kortlægge og etablere det endelige designgrundlag.
 • 7. august 2013: Videbæk Biogas A/S arbejder fortsat på at skabe grundlag for etablering af biogasanlægget.
 • 4. juni 2014: Der arbejdes stadig på at etablere et grundlag for at realisere projektet.
 • 12. januar 2016: I slutningen af 2015 købte Nature Energy A/S sig ind i Videbæk Biogas A/S, således at Xergi A/S, Arla Foods Amba og Nature Energy hver især ejer en trediedel af det udviklingsselskab (Videbæk Biogas A/S), som skal udforske muligheder for at etablere et biogasanlæg, som skal levere biogas til Arla Foods. Ansøgningsprocessen er i gang og relevante dokumenter er til rådighed på Ringkøbing Skjern kommunes hjemmeside

Læs tidligere nyheder om biogas miljøvenlig produktion: