Aktiviteter

Miljøvenlig mælkepulverfabrik i Vimmerby

I september 2005 blev Arlas mælkepulverfabrik i Vimmerby i Sverige indviet. Fabrikken er planlagt med størst mulige hensyn til miljøet i tæt samarbejde med lokale myndigheder. Ved hjælp af nye teknikker arbejdes der med at få et så naturligt kredsløb som muligt.

Mejerichefen i Vimmerby svarer på spørgsmål:

I hvilket omfang tager fabrikken hensyn til miljøet?
For det første var beslutningen om at placere fabrikken i Vimmerby meget gennemtænkt. Anlægget er optimalt placeret i forhold til, hvor de mælkeproducerende gårde ligger, hvilket minimerer transporterne. Tidligere blev overskuddet af mælk sendt til Tyskland.

Når det gælder selve fabrikken, så har vi forsøgt at udnytte vores erfaringer fra andre anlæg i koncernen samt anvende den bedst tilgængelige teknik til denne type produktion. Vi bestræber os på at skabe et så naturligt kredsløb som muligt. For eksempel pro-ducerer vi vores egen energi i et biobrændselsanlæg. Det afdampede vand fra mælken føres tilbage til naturen via såkaldte vådmarker – et naturligt rensningsanlæg, hvor nedbrydningen sker i anlagte damme. Vi vover at påstå, at fabrikken i Vimmerby er det mest miljøvenlige mælkepulveranlæg, som findes.

På hvilken måde samarbejder i med andre lokale aktører?
At starte et sådan projekt på en bar mark, hvor der ikke findes andet end kartoffelmarker, involverer alt fra myndigheder til naboerne i nærområdet. Vi har et godt og nært samarbejde med Vimmerby Kommune og rensningsanlægget. En anden stor aktør i området er bryggeriet Åbro. Arla, Åbro og det kommunale rensningsanlægs ansatte mødes regelmæssigt i en driftsgruppe.

Hvordan kan det være miljøvenligt at bygge en ny fabrik?
Vimmerbyfabrikken erstatter flere ældre anlæg, hvor vi ikke har haft samme moderne udstyr som her. Ved at koncentrere produktionen til en enhed, mindsker vi også energi- og vandforbruget totalt set.

Hvorfor er det godt med eget biobrændselsfyr?
At producere mælkepulver er en energikrævende proces, og vi ønsker at anvende så få fossile (eks. olie) brændselskilder som muligt. Til Vimmerby får vi flis fra grene, trætoppe og bark fra en leverandør i nærheden. Ved at brænde dette dækker vi 90 procent af anlæggets varmebehov. For at skabe et kredsløb for CO2 og andre næringsemner - og for ikke at udpine jorden til skovdrift - tilbagefører vi asken til skoven.

Hvilken udslip sker der fra fabrikken til afløbene?
Først og fremmest handler det om spildevand, eftersom udstyret rengøres løbende. Mælkerester, fedt og rengøringsmidler skylles væk og slipper med spildevandet ud. I begyndelsen havde vi nogle større mængder af rester i spildevandet end beregnet. Dette ledte til nogle overskridelser af grænseværdierne. Vores udslip er nu kraftigt reduceret via diverse optimeringer og tiltag, og vi har nu en permanent miljøtilstand, som vi lever op til. Vi arbejder hele tiden med forbedringer, hvilket også er en naturlig del af vores miljøledelse.

Hvad producerer fabrikken i form af biprodukter og affald?
Anlægget er bygget således, at der ikke opstår biprodukter. Al mælkeråvare bliver til pulver og den væske, produktkondensat, som bliver tilovers, slippes ud i vores egen vådmark. Derudover har vi selvfølgelig affald i form af tom emballage, såsom bølgepap, plastic, engangspaller etc. Alt dette kildesorteres