Biogasanlæg

FAQ om anlægget

Her på siden finder du svar på de spørgsmål, som Arla oftest får om det planlagte biogasanlæg i Videbæk. Siden vil løbende blive opdateret med spørgsmål og svar.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål her på siden, kan du sende det til biogas@arlafoods.com.

Basis fakta

Hvor meget gas skal anlægget producere? 

31 m³ mio. biogas/år, hvilket svarer til 16,4 m³ mio. naturgas.

Hvad svarer det til? 

Varmeforbruget i ca. 12.000 parcelhuse eller det samlede varmeforbrug i Ringkøbing og Skjern. En bil, der kører 15 km/l, kan køre 6.700 gange rundt om jorden på samme mængde energi.

Hvor mange leverandører skal I bruge? 
50-100 landbrug i en radius af 20-30 km fra biogasanlægget.

Hvor skal biogasanlægget placeres?
I et område udenfor Videbæk. - Læs mere om den ønskede placering.

Miljø

Hvad er klima-/CO2-fordelene ved biogas?

Ved at erstatte naturgas med biogas reduceres klimapåvirkningen betydeligt. Produktionen fra det planlagte biogasanlæg vil erstatte 14,5 m³ mio. naturgas med biogas, så klimabelastningen reduceres med 32.000 tons CO2/år.

Hvad er miljøfordelene?
Mindre CO2-udledning.
Mindre metan og lattergasudslip fra gylleudspredning.
Mindre lugt fra afgasset gylle i forhold til ikke-afgasset gylle.
Gyllen er varmebehandlet, når den spredes på markerne. Derfor er der mindre risiko for sygdomsspredning.
Bedre kvælstofudnyttelse ved husdyrgødning gennem biogasanlægget og dermed reduceret udvaskning til grundvand og overfladevand.

Vil transporten af gylle til anlægget ikke belaste miljøet (CO2-udslip)?
Jo, men det samlede regnskab er positivt, da det lille øgede CO2-bidrag i høj grad vil opvejes af de øvrige klimafordele.

Natur og omgivelser

Er der risici for den lokale natur (udslip o.l.)?
Ikke umiddelbart. Den største risiko er, at en gylletank kan lække. Derfor bygges anlægget med sikkerhedsforanstaltninger for at undgå dette.
Vores undersøgelser viser, at anlægget placeres i et område, der ikke er følsomt overfor den belastning, der kommer fra den daglige drift af anlægget.

Var der ikke bedre alternative beliggenheder?
Nej, ikke når man tager hensyn til naboer og beskyttelse af grundvandsmagasinet i området. Hensigten med at lægge anlægget i åbent landskab er, at det skal være til gene for så få som muligt. Ud over at tage højde for afstanden til naboerne skal anlægget placeres tæt på en stor vej og samtidigt være centralt beliggende mellem Arinco og Danmark Protein (DP).

Hvad vil I gøre for at mindske synligheden ved den placering, I ender med at vælge?
Der skal plantes træer og buske, så anlægget kommer til at passe ind i området.  

Beredskab

Hvad betyder det, at biogasanlægget er en risikovirksomhed?

Biogasanlæg udpeges som risikovirksomhed, når der er mindst 10 tons metan på anlægget. Videbæk Biogasanlæg er en risikovirksomhed. Det betyder i praksis, at der skal udarbejdes et særligt dokument med en række retningslinier for blandt andet uddannelse af medarbejderne, vedligehold af anlægget og andre forhold.

Placering

Hvorfor er den foreslåede placering valgt?
Ved at lægge biogasanlægget på den valgte placering får det kun få naboer. Samtidig ligger arealet tæt på en større vej og tæt på, hvor gassen skal bruges - nemlig på Danmark Protein (DP) og Arinco.

Har der været arbejdet med andre placeringer?
Tidligt i projektet har det været overvejet at arbejde med tre forskellige placeringer. På opfordring fra Ringkøbing-Skjern Kommune og af hensyn til naboer og grundvandsmagasiner i område har Arla dog valgt kun at arbejde videre med én af placeringerne. 

Gener

Hvad er de primære gener ved et biogasanlæg generelt?
Trafikken i området omkring anlægget vil stige, og der kan være perioder med svage lugtgener.

Vil der være støjgener forbundet med at være nabo til anlægget? 
Kommunen vil stille krav til den samlede støj fra anlægget, og disse krav overholdes, eksempelvis for ventilationsanlæg.

Hvor stor bliver trafikken til og fra anlægget? 
Der forventes godt 100 transporter til og fra anlægget dagligt. Til sammenligning viser trafiktællinger fra 2009, at 3.442 køretøjer hver dag kører på Skjernvej ved Tøstrup Teglværk, og at der dagligt kører 1.230 køretøjer på Sønderupvej.

Hvornår skal transporterne foregå og vil de genere naboerne?
Langt de fleste transporter vil foregå i dag- og aftentimer. For at mindske eventuelle gener vil der om søndagen kun i meget sjældne tilfælde være transporter.

Kan de nuværende veje klare "trykket" af den nye transport og skal der anlægges nye veje?
Sammen med kommunens vejafdeling vil det blive vurderet, hvordan tilkørselsforholdene til anlægget skal udformes.

Vil der være lugtgener omkring anlægget?
Lugtgenerne fra biogasanlægget vil være meget begrænsede. Til sammenligning lugter gyllespredning på en mark mere. Kommunens kravværdier vil blive overholdt. I tilfælde af at det ikke sker, vil der blive foretaget yderligere tiltag.

Vil anlægget være synligt i området? 
Ja, anlægget vil være synligt. Ved udformning af bygningerne og området omkring bygninger og tanke vil der blive lagt vægt på, at der så vidt muligt tages hensyn til, at anlægget indpasses i landskabet. 

Fordele

Hvad er fordelene for Ringkøbing-Skjern Kommune?
Biogasanlægget vil skabe arbejdspladser, bidrage til kommunens ambition om at blive CO2-neutral samt styrke landbrugets konkurrenceevne.

Hvor mange faste arbejdspladser skabes der?
5-8 personer plus chauffører vil kunne få arbejde, når produktionen går i gang.

Leverandører af gylle (biomasse)

Hvor mange leverandører skal I bruge? 
50-100 landbrug i en radius af 20-30 km fra biogasanlægget.

Hvordan vil I finde/udvælge leverandører?
Der etableres en leverandørforening, som vil stå for at identificere og udvælge de gårde, der skal levere husdyrgødning til anlægget.

Er det kun Arla-leverandører, som kan komme i betragtning?
Nej, andre husdyrproducenter kan også komme i betragtning.

Skal leverandørerne foretage investeringer på gårde for at kunne være med?
Nogle af gårdene kan blive nødt til at investere i en ekstra gylletank eller ændre tilkørselsforholdene for at kunne levere til biogasanlægget.

Vil leverandørerne skulle skyde kapital i anlægget?
Nej.

Hvad bliver leverandørernes forpligtelser og rettigheder?
Leverandørerne forpligter sig til at levere gylle af en given kvalitet. Modsat forpligter biogasanlægget sig til at modtage gyllen. Derudover vil leverandørerne kunne deltage i leverandørforeningen samt valghandlinger, som finder sted heri.

Er der andre end landmænd, der skal levere biologisk materiale til produktion af gassen?
Ja, Arla skal levere biprodukter fra mejerierne. Andet industriaffald kan komme på tale, men det er vigtigt, at den afgassede gylle kan spredes på markerne og stadig overholde Arlagårdens kvalitetskrav. 

Aftagere af gassen

Hvem skal aftage gassen?
Arlas produktionssteder i Nr. Vium (Danmark Protein) og Videbæk (Arinco) skal aftage gassen.

Skal Arla aftage al gassen?
Arla aftager al gassen på nær den mængde, der skal bruges på biogasanlægget til produktion af varme til opvarmning af gyllen. 

Drift

Hvem skal drive anlægget?
Xergi A/S.

Hvorfor skal Arla ikke drive anlægget, når gassen er til jer, og I er medinvestor?
I Arla har vi stor viden om at producere gode mælkeprodukter. Xergi har stor erfaring med at drive biogasanlæg. Derfor er det helt naturligt, at de skal drive det i stedet for Arla.

Investering

Hvad kommer anlægget til at koste?
Ca. 290 mio. kr.

Hvor stor bliver Arlas investering?
15 mio. kr. svarende til 15 % af den forventede egenkapital.

Hvem er de øvrige investorer (inkl. andele)?
I udviklingsfasen deler Arla og Xergi omkostningerne ligeligt. Arla påtager sig 15 % af selve investeringen, mens Xergi sammen med andre mulige investorer finansierer de resterende 85 %.

Beslutningsprocessen

Hvornår kan borgerne protestere over planerne?
Der vil i hele godkendelsesforløbet være flere tidspunkter, hvor borgerne og andre interesserede kan bidrage med input. Det gælder blandt andet, når der skal udarbejdes lokalplan for området, hvor biogasanlægget skal placeres.

Hvornår skal byrådet tage den endelige beslutning vedrørende tilladelse?
Det vil ske, når de nødvendige undersøgelser af blandt andet konsekvenser for naturen er gennemført.

Hvornår tager investorerne endelig beslutning?
Når sagsbehandlingen i kommunen er færdig.

Hvem i Arla tager beslutningen og hvornår? 
Når de endelige vilkår for etablering af biogasproduktionen er klar, vil Arlas ledelse tage stilling til beslutningsprocessen. Den endelige beslutning tages, når kommunen har afsluttet sin sagsbehandling i begyndelsen af 2013.