Biogasanlæg

PLACERING AF ANLÆGGET

I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune er Arla nået frem til den mest egnede af tre mulige placeringer. I forbindelse med valget er der taget hensyn til en række forhold:

  • Arlas Biogasanlæg projekt i Videbæk Kommunebeliggenhed i forhold til husdyrgrundlag,   

  • landskabs- og naturinteresser, 
  • infrastruktur i form af vejnet og tilkørselsforhold,
  • nabohensyn samt
  • det visuelle indtryk af anlægget.

Du kan se et mere detaljeret Google Maps kort over området, hvor biogasanlægget forventes opført her - kig efter den røde markør.

Beliggenhed i forhold til husdyrgrundlag
Det valgte område er det mest hensigtsmæssige i forhold til hvor koncentrationen af gårde er høj, da tilførsel af husdyrgødning herfra er en forudsætning for anlæggets eksistens.

Arlas Biogasanlæg projekt i Videbæk Kommune udvalgte bedrifter

Landskabs- og naturinteresser
Arla og Xergi har haft Videncentret for Landbrug til at vurdere landskabs- og naturinteresserne i området, hvor biogasanlægget forventes placeret. Området er placeret i en afstand af ca. 8 km til det nærmeste natura 2000 område (Skjern Å). I umiddelbart nærhed af anlægget er to §3 områder. Det er vurderet, at hverken anlæggelse eller drift af anlægget vil påvirke disse områder. Endvidere vurderes det, at anlægget ikke vil være i strid med beskyttelse af særligt beskyttede arter, de såkaldte bilag IV-arter eller andre frede arter.

Infrastruktur
Anlægget placeres tæt på Skjernvej. Nogle af restprodukterne fra Arla Foods vil blive transporteret direkte i rør og vil derfor ikke belaste vejnettet. Vejnettet ved Danmark Protein vurderes således at blive skånet for ca. tre daglige tankvognstransporter. Transport af øvrig biomasse forventes at svare til 103 daglige lastbiltransporter til og fra anlægget. Nuværende ubefæstede vej fra Skjernvej til arealet skal evt. forstærkes.

Nabohensyn
Ringkøbing-Skjern Kommune har ønsket at placere anlægget uden for byområder, i det åbne land. Således vil anlægget med den ønskede placering berøre få naboer. I forbindelse med valg af placering har der endvidere været ført drøftelse med kommunen om en evt. placering umiddelbart i nærheden af den gamle lergrav ved Trøstrup. Denne placering har Ringkøbing-Skjern Kommune imidlertid ikke ønsket at arbejde videre med. 

Visuelt indtryk
Området er placeret ca. 300 meter fra og ca. 5 meter lavere end Skjernvej. Andre arealer langs Skjernvej ligger i højere koter. Med den valgte placering vil anlægget således visuelt ikke være så markant, som hvis en anden placering var valgt.
 
Nedenfor er en foreløbig visualisering af biogasanlægget tegnet ind på et foto af den valgte placering. Anlægget vil dog sandsynligvis ikke blive nær så markant i virkeligheden, som illustrationen giver indtryk af, da grunden skråner.     

Ovenstående er nærmere beskrevet i Arla Foods egen VVM screening og miljøtekniske beskrivelse i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse.
 

Anlægget er her set fra Sønderupvej. Størrelses- og skalaforhold på visualiseringen er alene vejledende:

Arlas Biogasanlæg projekt i Videbæk Kommune