katalog biodiversitet og jordsundhed

Katalog med tiltag til at fremme biodiversiteten og jordens frugtbarhed på gården

Katalog med tiltag til at fremme biodiversiteten og jordens frugtbarhed på gården

Arla har sammen med Seges INNOVATION, der er en privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorarganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet, og FAI Farms udviklet et katalog med tiltag, der skal fremme jordens frugtbarhed og biodiversiteten på vores gårde.

I november 2021 har alle økologiske landmænd i Danmark afgivet data til det årlige tjek af naturen, som vi i Arla kalder biodiversitetstjek. Det er obligatorisk for alle økologiske landmænd at indrapportere årligt, hvilke jordfrugtbarheds- og biodiversitetsfremmende tiltag, der er implementeret på deres gård. Det er frivilligt for de konventionelle landmænd. Kataloget fungerer også som inspiration til yderligere tiltag.

123692_Arla_OeKO_Skema_Naturtjek_ART03_JBG

Du kan downloade en pdf-version af skemaet her.

Hvilke tiltag har størst indflydelse på jordens frugtbarhed?

Der er forskel på, hvor stor indflydelse forskellige tiltag har på jorden frugtbarhed - fra moderat til høj påvirkning. (Kilde: Seges)

Høj påvirkning

 • Afgrødediversitet/afgrødeskifte
 • Samdyrkning af flere afgrøder samtidigt
 • Dækafgrøder/efterafgrøder/maksimeret bunddække
 • Afgræsning af produktionsskov
 • Forbedret græsdiversitet (> 7 arter/sorter inkl. urter)
 • Forbedret græsalder (> 3 år)
 • Rotationsgræsning
 • Holistisk græsning
 • Regenerativ afgræsning

Middel påvirkning

 • Øget græsandel >40 pct
 • Ingen brug af pesticider
 • Reduceret jordbearbejdning (Reduceret pløjedybde/-intensitet)
 • Ingen trafik på våd jord
 • Faste kørespor
 • Brug af ny teknologi til at reducere komprimering
 • Jordprøvetagning - Kalkning for optimal pH
 • Komposttilsætning

Moderat påvirkning

 • Biokul
 • Bio-stimulanter
 • Årlig workshop i jordens frugtbarhed
 • Deltagelse i landbrugsfællesskab med fokus på jord
 • Online kursus/ressourcer

Hvilke tiltag har størst indflydelse på biodiversiteten?

Der er forskel på, hvor stor indflydelse de forskellige tiltag har på biodiversiteten - fra moderat til høj påvirkning. (Kilde: Seges)

Høj påvirkning

 • Lysåbne naturtyper
 • Vandløb
 • Søer > 1 ha
 • Urørt skov
 • Krat
 • Truede/sjældne/beskyttede arter på bedriften
 • Deltagelse i biodiversitetsprojekter/programmer

Middel påvirkning

 • Insektvolde
 • Lærkepletter og udyrkede pletter i marken
 • Ekstensive frugtplantager
 • Huler og grotter
 • Tillade dyreliv i lader og andre bygninger
 • Veterantræer
 • Enkeltstående træer
 • Stående dødt ved
 • Blomstrende vejkanter
 • Læhegn
 • Stendynger
 • Stendiger
 • Bunker af grene/dødt ved
 • Bufferzoner
 • Urentable områder og hjørner (0,1 – 0,5 ha)
 • Tillade vilde blomster omkring bygninger
 • Nedlagte råstofgrave < 0,5 ha
 • Historiske landskabselementer
 • Vandhuller <100 m2
 • Vandhuller 100 - 10.000 m2
 • Øvrige arealer udenfor drift < 0,5 ha
 • Biodiversitetsrådgivning

Moderat påvirkning

 • Blomsterstriber
 • Fuglekasser
 • Flagermusekasser
 • "Insekthoteller" (kunstige insekthabitater)

Læs om vores klimaambition her (engelsk)