Katalog om biodiversitet og jordsundhed

Katalog om biodiversitet og jordsundhed

Arla har sammen med Seges INNOVATION, der er en privat og uafhængig forsknings- og udviklingsorarganisation indenfor landbrugs- og fødevareområdet, og FAI Farms udviklet et katalog med tiltag, der skal fremme jordens frugtbarhed og biodiversiteten på vores gårde.

I november 2021 har alle økologiske landmænd i Danmark afgivet data til det årlige tjek af naturen, som vi i Arla kalder biodiversitetstjek. Det er obligatorisk for alle økologiske landmænd at indrapportere årligt, hvilke jordfrugtbarheds- og biodiversitetsfremmende tiltag, der er implementeret på deres gård. Det er frivilligt for de konventionelle landmænd. Kataloget fungerer også som inspiration til yderligere tiltag.

123692_Arla_OeKO_Skema_Naturtjek_ART03_JBG

Du kan downloade en pdf-version af skemaet her.

Hvilke tiltag har størst indflydelse på jordens frugtbarhed?

Der er forskel på, hvor stor indflydelse forskellige tiltag har på jorden frugtbarhed - fra moderat til høj påvirkning. (Kilde: Seges)

Høj påvirkning

 • Afgrødediversitet/afgrødeskifte
 • Samdyrkning af flere afgrøder samtidigt
 • Dækafgrøder/efterafgrøder/maksimeret bunddække
 • Afgræsning af produktionsskov
 • Forbedret græsdiversitet (> 7 arter/sorter inkl. urter)
 • Forbedret græsalder (> 3 år)
 • Rotationsgræsning
 • Holistisk græsning
 • Regenerativ afgræsning

Middel påvirkning

 • Øget græsandel >40 pct
 • Ingen brug af pesticider
 • Reduceret jordbearbejdning (Reduceret pløjedybde/-intensitet)
 • Ingen trafik på våd jord
 • Faste kørespor
 • Brug af ny teknologi til at reducere komprimering
 • Jordprøvetagning - Kalkning for optimal pH
 • Komposttilsætning

Moderat påvirkning

 • Biokul
 • Bio-stimulanter
 • Årlig workshop i jordens frugtbarhed
 • Deltagelse i landbrugsfællesskab med fokus på jord
 • Online kursus/ressourcer

Hvilke tiltag har størst indflydelse på biodiversiteten?

Der er forskel på, hvor stor indflydelse de forskellige tiltag har på biodiversiteten - fra moderat til høj påvirkning. (Kilde: Seges)

Høj påvirkning

 • Lysåbne naturtyper
 • Vandløb
 • Søer > 1 ha
 • Urørt skov
 • Krat
 • Truede/sjældne/beskyttede arter på bedriften
 • Deltagelse i biodiversitetsprojekter/programmer

Middel påvirkning

 • Insektvolde
 • Lærkepletter og udyrkede pletter i marken
 • Ekstensive frugtplantager
 • Huler og grotter
 • Tillade dyreliv i lader og andre bygninger
 • Veterantræer
 • Enkeltstående træer
 • Stående dødt ved
 • Blomstrende vejkanter
 • Læhegn
 • Stendynger
 • Stendiger
 • Bunker af grene/dødt ved
 • Bufferzoner
 • Urentable områder og hjørner (0,1 – 0,5 ha)
 • Tillade vilde blomster omkring bygninger
 • Nedlagte råstofgrave < 0,5 ha
 • Historiske landskabselementer
 • Vandhuller <100 m2
 • Vandhuller 100 - 10.000 m2
 • Øvrige arealer udenfor drift < 0,5 ha
 • Biodiversitetsrådgivning

Moderat påvirkning

 • Blomsterstriber
 • Fuglekasser
 • Flagermusekasser
 • "Insekthoteller" (kunstige insekthabitater)

Læs om vores klimaambition her (engelsk)