pilotgård

På Arlas pilotgårde tester vi nye løsninger med fokus på klimaet

På Arlas pilotgårde tester vi nye løsninger med fokus på klimaet

På Arlas 24 pilotgårde i fem lande tester vi praksisser for regenerativ mælkeproduktion og dokumenterer påvirkningen af natur og klima med fokus på jordsundhed og biodiversitet. Vi kalder gårdene for vores pilotgårde - læs mere om dem her.

I samarbejde med eksperter indenfor regenerativt landbrug fra FAI Farms, og landmænd fra både Danmark, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Holland, er målet med to konkrete tiltag at høste mere viden om, hvordan mælkeproduktion kan være med til at forbedre jordkvalitet, kulstofbinding, vandkvalitet og biodiversitet via regenerative landbrugsmetoder.

Pilotgårde – hvad er det?

Det gør Arla med et pilotprogram på 24 Arla-gårde i Europa. Seks danske Arla-landmænd samt Arla-landmænd fra Storbritannien, Sverige, Tyskland og Holland afprøver og dokumenterer påvirkningen fra regenerativ mælkeproduktion over en periode på fire år (start 2021).

Gårdene er en blanding af konventionelle gårde, hvor køerne enten er på græs eller i stalde, samt økologiske gårde. Landmændene modtager undervisning og vejledning i at anvende forskellige regenerative metoder og hjælper med at indsamle data til at forstå, hvilken effekt metoderne kan have på jordens sundhed, kulstofbinding, biodiversitet, økosystemprocesser, landbrugets rentabilitet og landmandens trivsel.

Ved at have både konventionelle og økologiske gårde på tværs af lande med i projektet og til at udvikle erfarings- og datasættet, vil Arla sikre, at resultater og læringspunkter kan bruges til inspiration for alle 9.400 Arla-landmænd i andelsselskabet. Derudover vil Arla dele viden med mejeribranchen gennem samarbejder med f.eks. OP2B, C-SEQU og BIOCHAR. (læs om samarbejderne længere ned i artiklen).

Arla tester løsninger for mere jordsundhed og biodiversitet på gårdene

De konkrete tiltag, som testes på pilotgårdene, og som skal være inspiration og forbilleder for alle Arlas landmænd har to overskrifter: Jordsundhed og Biodiversitet.

Jordsundhed

Der foretages på gården en kulstofvurdering af jorden, der skaber grundlag for at kunne måle yderligere forbedringer i kulstofniveauet. Jordprøverne vil blive analyseret af et tredjepartslaboratorium for blandt andet: organisk materiale, organisk kulstof, samlet kulstof, samlet nitrogenindhold og forholdet mellem kulstof og nitrogenindhold. Der foretages også en årlig egenkontrol af jordens sundhed på gården ved blandt andet at teste jordens lugt, gravningsevne, jordens porøsitet og antallet af regnorme.

Biodiversitet

Der foretages en årlig egenkontrol af aktiviteter inden for fire områder for bevaring af biodiversitet. Der skal være implementeret mindst 7 ud af 33 tiltag for bevarelse af biodiversitet på gården. Læse mere om det her: (Katalog med tiltag til fremmelse af biodiversitet og jordsundhed på gården | Arla

De ovenstående tiltag er i øvrigt implementeret på alle Arlas økologiske gårde i Danmark og er frivillige på Arlas konventionelle gårde.

Målet med Arlas pilotgårde

Målet med pilotgårdene er overordnet at kombinere landmandens viden med eksterne eksperters for at identificere fælles regenerative principper og praksisser, der kan anvendes i stor skala af Arlas landmænd. Vi arbejder også mod at:

  • Yde personlig konsulenthjælp fra brancheeksperter i regenerativt landbrug til alle pilotgårde
  • Måle, spore og dokumentere effekten af regenerative landbrugspraksisser fra gårdenes økosystemer
  • Forstå og dokumentere alle adfærdsændringer hos de deltagende landmænd
  • Opbygge den forståelse, der i øjeblikket mangler omkring mælkeproduktion, af, hvad regenerativt landbrug kræver, og hvordan det ser ud, samtidig med at læringen foregår i sammenhæng med en række forvaltningssystemer og lande
  • Dele viden og udveksle erfaringer gennem møder, casestudier og projekt-statusrapporteringer

På trods af det voksende fokus på regenerativt landbrug findes der endnu ikke et globalt eller nationalt regelsæt for, hvad definitionen af ”et regenerativt landbrug” er, udover nogle hovedprincipper (jf. OP2B). Desuden er der begrænsede videnskabelige eksempler på regenerativt landbrug i forhold til græsningsbaserede mælkeproduktionssystemer i Europa. Som europæisk andelsmejeriselskab med over 9.000 landmandsejere i syv lande, er det afgørende for Arla at få en bedre forståelse af, hvordan regenerative praksisser kan anvendes i mælkeproduktionen, og hvordan denne tilgang kan anvendes i stor skala på tværs af både økologiske og konventionelle mælkeproduktionssystemer.

Alle indsamlede erfaringer og data skal opbygge Arlas viden om, hvordan regenerative metoder kan anvendes på forskellige typer gårde i Europa, og hvordan de påvirker vores klima og natur.

Behov for definition og data

Regenerativt landbrug har de seneste år høstet stor opmærksomhed fra producenter, detailhandlere, forskere og forbrugere som et af svarene på den dobbelte krise med klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Der er generel enighed om, at forbedring af jordens sundhed og biodiversitet er centrale elementer i regenerativt landbrug, men der er ikke blevet fastlagt en universel definition af tilgangen endnu. Desuden findes der meget få videnskabelige eksempler på regenerative metoder på mælkebedrifter i Europa, som landmændene kan bruge som rettesnor. Arla ønsker derfor at bidrage ved at fylde datahullerne ud med erfaringer og viden fra sine andelshavere.

Hos FAI Farms er Claire Hill, Regenerative Agriculture Director, begejstret for at være en del af projektet og få adgang til data fra både de 24 testgårde og til jordprøverne fra de 916 økologiske Arla-landmænd.

"Arla er uden sammenligning den største partner, vi har inden for regenerativt landbrug i mejerisektoren. Deres ambitionsniveau strækker sig længere end, hvad vi hidtil har set i branchen, og der findes ikke andre lignende programmer derude, der går tilsvarende i dybden. Det særligt spændende ved det er, at vi vil arbejde med forskellige landmænd i forskellige lande, der hver især driver en unik bedrift, og de data, vi indsamler undervejs, vil give os stor indsigt. Det kan øge vores viden betydeligt om, hvad regenerativ omstilling er for en størrelse, samt hvilke udfordringer og fordele der kan hjælpe os til at forstå, hvordan flere landmænd kan komme med på denne rejse," siger Clare Hill.

FAO's syn på fordelene ved jordens sundhed og biodiversitet

Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO kan jordorganismer og biodiversitet være en naturlig løsning på mange af de problemer, som menneskeheden står over for i dag, herunder adgang til sunde fødevarer og forbedring af landbrugsproduktion, vandfiltrering og kulstoflagring. FAO antyder også, at det kan øge jordens frugtbarhed, landbrugsproduktion og miljømæssig bæredygtighed.

Arlas involvering i branchesamarbejder

Ud over partnerskabet med FAI Farms om regenerativt landbrug deltager Arla i følgende branchesamarbejder for at hjælpe med at forstå, udvikle og optimere den positive påvirkning af jordens sundhed, biodiversitet og kulstoflagring gennem mælkeproduktion:

OP2B: Biodiversiteten skal forbedres

I 2020 blev Arla medlem af One Planet Business for Biodiversity (OP2B), en international, tværgående og handlingsorienteret erhvervssammenslutning for biodiversitet med særligt fokus på landbrug. Sammenslutningen vil skabe systemiske forandringer og være katalysator for indsatser i hele værdikæden for at beskytte og genskabe biodiversiteten både for opdyrket og uopdyrket natur.

C-SEQU: Beregningen af kulstoflagring skal udvikles

Arla deltager i et projekt kaldet C-Sequ sammen med andre mejeri- og husdyrorganisationer, som skal udvikle en internationalt anerkendt og globalt vedtaget beregningsmetode for kulstoflagring, der kan bruges til CO2-beregninger på gårdniveau. Det ultimative mål er at finde en metode, som kan understøtte og fremskynde mælkeproducenterne til at introducere og implementere aktiviteter og praksisser, der fremmer kulstoflagring og dermed mindsker klimaforandringerne.

BIOCHAR: Kulstof skal lagres i landbrugsjorden

Arla er en af otte organisationer i et konsortium, der har fået tildelt støtte som en del af den britiske regerings konkurrence 'Direct Air Capture og Greenhouse Gas Removal Technologies'. Projektet vil teste muligheden for at anvende biokul kommercielt i landbruget. Konsortiet tror på, at hvis dette kan opnås, og hvis biokul anvendes generelt i hele landbruget, ville det resultere i, at betydelige mængder kulstof blev fjernet fra atmosfæren og lagret i landbrugsjorden igennem århundreder, samtidig med at jordens sundhed blev understøttet.

Se en oversigt over alle vores bæredygtighedsinitiativer her (engelsk)

Læs hele vores klimaambition her (engelsk)