Vores 5 vigtigste klimatiltag

Vores 5 vigtigste klimatiltag

I Arla har vi fokus på klimatiltag, som kan reducere udledningen af drivhusgasser på gården. Vi har identificeret fem områder, som har en særligt stor indflydelse på CO2-aftrykket. I Arla kalder vi dem Big 5, og du kan læse mere om dem her.

Med afsæt i vores årlige klimatjek, har vi i Arla identificeret fem effektive klimaindsatsområder, som alle Arla landmænd kan arbejde med for at sænke CO2-aftrykket på deres gård. Vores beregninger viser, at hvis vores landmænd håndterer disse fem klimatiltag godt, vil det bidrage til næsten en tredjedel af den reduktion, der er nødvendig for at opfylde vores mål om en reduktion af drivhusgasudledningerne på 30 procent inden 2030. Det er derfor, vores fokus i øjeblikket ligger på disse tiltag. I Arla kalder vi dem Big 5.

image

De fem områder dækker over fodereffektivitet, proteineffektivitet, holdbare dyr, gødningsforbrug og arealanvendelse.

Fodereffektivitet

Fodereffektivitet handler om at give koen den mængde næring, der sikrer den højeste mælkeproduk-tion uden at overfodre koen. Der findes ikke én klar strategi til optimering af fodereffektiviteten. Det kræver i stedet en kombination af mindre tiltag, der varierer fra gård til gård.

Proteineffektivitet

Protein er en vigtig del af en kos foder, men det er dyrt, både økonomisk og klimamæssigt. Det er en balancegang at fodre tilstrækkeligt for at opnå det bedste udbytte, men ikke mere end at koen kan udnytte foderet effektivt. Hvis koen får for meget protein, passerer proteinet (kvælstof) gennem koen og ud i husdyrgødningen.

Holdbare dyr

Køer, der lever et langt og sundt liv, producerer mere mælk i løbet af deres levetid. Det betyder, at CO2-aftrykket – herunder den del, der stammer fra opdræt af en kvie – bliver fordelt over en længere periode og en større mælkemængde. En sund malkeko udnyttes også til produktion af oksekød, når den ikke længere producerer mælk, hvilket fordeler klimaaftrykket på både kød og mejeriprodukter.

Gødningseffektivitet – mindre kvælstofoverskud fra foderproduktionen

Alle Arla gårde producerer husdyrgødning (gylle, fast gødning osv.), og det meste bliver returneret til jorden som gødning. Hvordan og hvornår den udbringes på gårdens marker, og hvordan den opbeva-res, kan påvirke gødningens effektivitet. Derfor er det vigtigt at finde måder at bevare næringsstofferne i gødningen på og sikre, at de ikke går tabt, før afgrøden kan udnytte dem.

Arealanvendelse – bedre udbytter

Afgrøder skal have næringsstoffer for at gro. Hvis gødningsniveauet er for lavt, bliver udbyttet begrænset. Men hvis man overdriver gødningen, går næringsstoffer tabt i form af emissioner og af-strømning. Målet er at finde den helt rigtige balance, hvor gødningsforbruget optimeres og tilpasses afgrødernes behov, jordens kvælstofindhold og høstudbyttet.

Sådan arbejder Arla landmænd med de fem klimatiltag

Der er ikke én måde at håndtere Big 5 på. Der er forskellige forhold på gårdene, der skal tages i betragtning, og nogle gange kan forbedringstiltag på ét område påvirke resultaterne på et andet. Gennem aktiv erfaringsudveksling, deler landmændene deres viden til gavn for alle i andelsselskabet.

Hver Arla landmænd, der gennemfører et klimatjek, mødes med en ekspertrådgiver, der ud over at verificere gårdens data giver skræddersyet rådgivning og udarbejder en individuel handlingsplan. Gårdens resultater uploades til en database, hvor landmanden kan se sine egne resultater og sammenligne dem med tidligere år og andre Arla gårde.

Du kan læse meget mere om de enkelte klimatiltag og resultaterne af det årlige klimatjek i vores klimatjekrapport