Co2e neutrale mejerier

Co2e neutrale mejerier

Fra uge 47 2020 er Arlas tre store friskmælksmejerier i Slagelse, Hobro og Christiansfeld CO2e neutrale. Mejerierne dækker energiforbruget ved køb af grønne certifikater fra vedvarende energikilder og den øvrige CO2e udledning bliver kompenseret ved at investere i skov og plantning af træer. På den måde bliver mejerierne CO2 neutrale. Læs hvordan det foregår her.

Arlas tre største friskmælksmejerier leverer hvert år millioner af liter mælk, yoghurt og skyr til danskerne. De tre mejerier i Slagelse, Hobro og Christiansfeld, samt fire terminaler, som fordeler mejeriprodukter rundt i Danmark, er CO2e-neutrale - ved køb grøn strøm, biogas og klimakreditter.

Det fungerer sådan her:

De tre friskmælksmejerier køber grøn strøm svarende til 100 procent af den energi, som mejerierne bruger. Energiforbruget udgør 84% af mejeriernes CO2e udledning.

Se beregningen her.

Den grønne strøm købes i 2022 fra vindmølleparken Lønborg Hede ved Skjern.

Derudover har vi investeret i certifikater fra Andekærgaard Biogas, som er et velfungerende gårdbiogasanlæg beliggende på Tåsinge tæt på Svendborg. Anlægget håndterer i dag op til 163 ton biomasse i døgnet og leverer opgraderet biogas direkte til naturgas-nettet. Årligt bliver der produceret ca. 7,5 mio. m3 metan, svarende til ca. 80 GWh. Biogassen er 2. generation ISCC-certificeret, hvilket betyder, at råmaterialet, der indgår i biogasproduktionen kun er affald, blandt andet dybstrøelse, gylle, affaldshalm samt andet affald af planteoprindelse.

De sidste 16 procent af mejeriernes CO2e udledning, udlignes gennem såkaldt klimakompensation. Det sker ved, at Arla investerer i bevaring af regnskov i Amazonas i Brasilien og Indonesien og plantning af ny skov i Østafrika. Ved at plante, genoprette eller bevare skov, kompenseres CO2e udledningen, fordi træerne optager og binder CO2e fra atmosfæren.

Hvad betyder CO2e?

Hos Arla beskriver vi klimaaftrykket fra mælkeproduktion med betegnelsen CO2e (CO2-ækvivalenter). Det skyldes, at mælkeproduktion, ligesom mange andre produktionsformer, udleder tre forskellige drivhusgasser, nemlig CO2, metan og lattergas. CO2 er den meste kendte, der især udledes ved forbrænding af fossile brændsler, som vi for eksempel kender det fra biler og opvarmning. I landbrugssammenhæng er metan og lattergas vigtige klimagasser, der kommer fra dyrene, gødningen og marken. For at kunne regne klimavirkningen fra de forskellige klimagasser sammen i et tal, har man opfundet den fælles enhed CO2e.

Nyeste tal fra IPCC* anbefaler, at man bruger følgende omregning:

 • 1 kg CO2 = 1 kg CO2e
 • 1 kg metan = 28 kg CO2e
 • 1 kg lattergas = 265 kg CO2e
 • Intergovernmental Panel on Climate Change

Mejerierne reducerer energiforbruget

Vi arbejder løbende med energireduktion på alle Arlas mejerier. Afhængigt af hvilket mejeri, der er tale om, arbejder vi med et eller flere af de nedenstående områder:

 • Vi investerer i nyt udstyr med så lavt energiforbrug som muligt
 • Vi investerer i klimavenlige bygninger
 • Vi arbejder på at etablere vedvarende energikilder direkte på en række mejerier
 • Vi genanvender varme fra produktionen enten på mejeriet eller i nærliggende byer, fx har Rødkærsbro Fjernvarmeværk en varmepumpe, der opvarmes af spildevand fra Rødkærsbro Mejeri
 • Vores medarbejdere på mejerierne sorterer og genanvender affald og arbejder målrettet på at mindske madspild i produktionen

Konkrete eksempler på reduktioner på vores CO2e neutrale mejerier

 • Udskiftning og ombygning af trykluftforsyning
 • Kapacitetsregulering for homogenisatorer
 • Frekvensstyring kølekompressor
 • LED belysning
 • Optimering af køleanlæg
 • Optimering af varme anlæg

Alle Arlas mejerier i hele verden står tilsammen for fire procent af Arlas samlede globale udledning af CO2e.

Projektet med at gøre de tre store friskmælksmejerier og de fire terminaler CO2e-neutrale, er i første omgang et pilotprojekt, men planen er, at flere mejerier og terminaler løbende skal følge trop, såvel med reduktioner som med kompensation.

Arla vil være co2e neutral i 2050

Mælkeproduktion udleder drivhusgasser: Metan, lattergas og CO2e, men Arlas langsigtede ambition er at fjerne den negative klimapåvirkning fra enhver Arla-gård og enhver liter Arla-mælk, vi producerer og sælger. Arla er allerede blandt de mest klimaeffektive mejerivirksomheder i verden og arbejder systematisk på at reducere CO2e udledningen i alle led fra ko til forbruger.

Det kommer selvfølgelig til at tage tid at nå i mål. Men Arla og vores landmænd tager alle de små og store skridt, vi kan, for hele tiden at holde fart på vores klimarejse. Ét af de skridt, vi kan tage her og nu, er at gøre Arlas tre største danske friskmælksmejerier CO2e-neutrale ved køb af grøn strøm og investering i klimakreditter, der kan kompensere for vores udledning.

Hvad er klimakompensation?

Klimakompensation er, når klimapåvirkningen i forbindelse med for eksempel mælkeproduktion bliver kompenseret ved investering i projekter, der sikrer en tilsvarende CO2e-reduktion et andet sted i verden. Investeringen i denne type projekter kaldes for klimakreditter. Populært sagt betyder det, at den CO2e eller de drivhusgasser, en virksomhed udleder i forbindelse med produktion af et produkt eller service, bliver suget ud af atmosfæren igen et andet sted i verden. I Arla kompenserer vi for udledningen fra køerne ved at investere i eksterne projekter, som reducerer, undgår eller binder CO2, som fx at plante træer, idet træer er i stand til at optage CO2, eller fx bevarer regnskov, som ellers har risiko for at blive fældet.

Vi investerer i projekter, der passer på regnskoven

Arla har investeret i klimaprojekter i Østafrika, Amazonas i Brasilien samt i Indonesien. I Østafrika plantes nye træer, og i Indonesien og Amazonas medvirker projekterne til bevarelse af regnskoven.

Klimakreditterne køber Arla gennem en anerkendt international leverandør, Natural Capital Partners.

Alle projekterne er certificerede Verified Carbon Standard, som er blandt de bedste standarder inden for klimakompensation. Det betyder, at projekterne lever op til en række anerkendte procedurer for klimakompensation, og det er vores garanti for, at CO2e-kompensationen har fundet sted og gør en forskel for klimaet her og nu. Samtidig har vi valgt projekter, som også har en gevinst for lokalbefolkningen, som for eksempel bliver uddannet i skovbrug og biodiversitet.

Læs mere om projekterne her:

Uganda

Brasilien

Indonesien

Natural Capital Partners monitorerer og rapporterer løbende på projekterne. Ved hvert projekt er der tilknyttet en rækkes målsætninger, som projektet overvåges efter, og som sikrer, at projektplanen følges og at CO2e-effekterne har fundet sted.

Klimakreditterne fra projekterne er ”ex-posts”. Det betyder, at klimaeffekten ikke ligger langt ude i fremtiden, men er opnået, når Arla køber kreditterne. Træerne er derfor vokset og optager allerede CO2e nu, ligesom der fremtidssikres ved at plante nye træer. Se vores CO2 certifikat her.

Vi ville meget gerne investere i danske projekter, men lige nu eksisterer der ikke danske projekter, som er kvalificerede til klimakompensation. Kommer det, vil vi også kigge i den retning.

Se en oversigt over alle vores initiativer her (engelsk)

Læs hele vores klimaambition her (engelsk)

<< Tilbage til oversigten