CO2 Neutral

Kan mælk være co2e neutral?

Kan mælk være co2e neutral? Kan mælk være co2e neutral?

Produktionen af mælk udleder CO2e. Faktisk en del. Men kan mælk være CO2e neutral? Ja, det kan mælk faktisk godt, når vi reducerer CO2e udledningen, så meget vi kan – og derefter kompenserer for den resterende CO2e udledning fra ko til bord ved at plante træer og bevare regnskov. Læs her hvordan.

Når vi producerer mælk og mejeriprodukter, sker der en udledning af drivhusgasser. CO2e’en udledes i produktionen på mejerierne, i transporten til supermarkedet, ved produktion af emballagen – og så ude på gården, primært fra køernes bøvser.

Når en malkeko fordøjer sit foder, bøvser den med jævne mellemrum. Kobøvser danner drivhusgassen metan, som over en årrække omdannes til CO2e. CO2e udledningen på gården står for omkring 90% af de drivhusgasser, som dannes, når vi producerer mælk. En liter Arla ØKO mælk udleder 1.25 kg CO2e. Se hvordan udledningen fordeler sig i tabellen herunder.

Læs hele Arla ØKOs LCA (Life Cycle Assesment) her.

arla_tabel_dk_1.jpg

arla_tabel_dk_2.jpg

Hos Arla er vi i fuld gang med at reducere vores CO2e udledning gennem en lang række initiativer helt fra ko til forbruger. Vi har en ambition om at reducere vores globale CO2e udledning med 30% fra 2015 til 2030 og blive 100% klimaneutrale inden 2050. Vores landmænd er allerede på vej, og har reduceret udledningen på gården med 23% pr. kg. mælk siden 1990.

Det kan man læse mere om her:

Et af de valg, vi har taget hos Arla, er at gøre Arla ØKO serien CO2e neutral fra uge 47 2020. Det sker gennem CO2e reducerende initiativer, køb af klimakreditter og køb af grøn strøm og biogas til de mejerier, hvor Arla ØKO bliver produceret.

Hvad betyder CO2e?

Hos Arla beskriver vi klimaaftrykket fra mælkeproduktion med betegnelsen CO2e (CO2e-ækvivalenter). Det skyldes, at mælkeproduktion, ligesom mange andre produktionsformer, udleder tre forskellige drivhusgasser, nemlig CO2, metan og lattergas. CO2e er den meste kendte, der især udledes ved forbrænding af fossile brændsler, som vi for eksempel kender det fra biler og opvarmning. I landbrugssammenhæng er metan og lattergas vigtige klimagasser, der kommer fra dyrene, gødningen og marken. For at kunne regne klimavirkningen fra de forskellige klimagasser sammen i et tal, har man opfundet den fælles enhed CO2e.

Nyeste tal fra IPCC* anbefaler, at man bruger følgende omregning:

  • 1 kg CO2 = 1 kg CO2e
  • 1 kg metan = 28 kg CO2e
  • 1 kg lattergas = 265 kg CO2e

Intergovernmental Panel on Climate Change

Fra uge 47 2020 er Arla ØKO mælk, smør og yoghurt altså CO2e-neutrale produkter. Det kan dels lade sig gøre, fordi vi har taget nogle konkrete valg i produktionen af Arla ØKO. Vi har reduceret vores CO2e udledning i forbindelse med produktionen af Arla ØKO bl.a. ved at:

  • Arla ØKO bliver leveret i en miljøvenlig mælkekarton uden skruelåg og med en biobaseret (træaffald) plastikmembran mellem pap og produkt. Læs mere her.
  • Mange af vores økologiske landmænd producerer grøn el på deres gårde. Læs mere her.
  • Landmændene får desuden udført et obligatorisk årligt klimatjek, som hjælper dem med at holde styr på deres CO2e-udledning og sikrer et vedvarende fokus på udviklingen og implementeringen af nye energieffektive løsninger, som kan nedbringe deres CO2e-udledning yderligere i fremtiden. Læs mere her. Derudover har vi kompenseret for den resterende del af CO2e udledningen ved hver liter Arla ØKO mælk, som beskrevet i afsnittet nedenfor.

For selvom vi hos Arla har mange initiativer og ambitiøse mål, er det ikke nok til at fjerne al den CO2e, vi udleder, når vi producerer mælk. Blandt andet fordi koen stadig bøvser metangas. Bøvserne er et problem, som vi rigtig gerne vil løse, og vi har en række forskningsprojekter i gang. Vi undersøger blandt andet om vi kan bruge andre typer foder, der skaber færre bøvser og dermed færre drivhusgasser i atmosfæren.

Co2e neutral

Hver liter Arla ØKO mælk, vi producerer, udleder i gennemsnit 1,25 kg CO2e. Og i perioden 1. januar – 31. december 2019 udledte produktionen af alle produkterne i Arla ØKO serien sammenlagt 123.128 tons CO2e.

Beregningerne kan ses i Arla ØKOs Life Cycle Assesment (LCA) her

For at Arla ØKO kan blive CO2e neutral, er vi derfor nødt til at kompensere den resterende CO2e udledning med klimakreditter. Fra uge 47 i 2020 kompenserer vi for 100 procent af vores CO2e-udledning på Arla ØKO fra ko til bord ved at investere i skovprojekter, som hjælper med at opsuge 123.128 tons CO2e i atmosfæren. På mejerierne har vi desuden kompenseret for energiforbruget ved køb af grønne oprindelsescertifikater.

Hvad er klimakompensation?

Klimakompensation er, når klimapåvirkningen i forbindelse med for eksempel mælkeproduktion bliver kompenseret ved investering i projekter, der sikrer en tilsvarende CO2e-reduktion et andet sted i verden. Investeringen i denne type projekter kaldes for klimakreditter. Populært sagt betyder det, at den CO2e eller de drivhusgasser, en virksomhed udleder i forbindelse med produktion af et produkt eller service, bliver suget ud af atmosfæren igen et andet sted i verden. I Arla kompenserer vi for udledningen fra køerne ved at investere i eksterne projekter, som reducerer, undgår eller binder CO2, som fx at plante træer, idet træer er i stand til at optage CO2, eller fx bevarer regnskov, som ellers har risiko for at blive fældet.

Vi investerer i projekter, der passer på regnskoven

Arla har investeret i klimaprojekter i Østafrika, Amazonas i Brasilien samt i Indonesien. I Østafrika plantes nye træer, og i Indonesien og Amazonas medvirker projekterne til bevarelse af regnskoven. Klimakreditterne køber Arla gennem en anerkendt international leverandør, Natural Capital Partners

Alle projekterne er certificerede Verified Carbon Standard, som er blandt de bedste standarder inden for klimakompensation. Det betyder, at projekterne lever op til en række anerkendte procedurer for klimakompensation, og det er vores garanti for, at CO2e-kompensationen har fundet sted og gør en forskel for klimaet her og nu. Samtidig har vi valgt projekter, som også har en gevinst for lokalbefolkningen, som for eksempel bliver uddannet i skovbrug og biodiversitet.

Læs mere om projekterne her:

Uganda

Brasilien

Indonesien

Natural Capital Partners monitorerer og rapporterer løbende på projekterne. Ved hvert projekt er der tilknyttet en række målsætninger, som projektet overvåges efter, og som sikrer, at projektplanen følges og at CO2e-effekterne har fundet sted.

Klimakreditterne fra projekterne er ”ex-posts”. Det betyder, at klimaeffekten ikke ligger langt ude i fremtiden, men er opnået, når Arla køber kreditterne. Træerne er derfor vokset og optager allerede CO2e nu, ligesom der fremtidssikres ved at plante nye træer. Se vores CO2 certifikat her.

Vi ville meget gerne investere i danske projekter, men lige nu eksisterer der ikke danske projekter, som er kvalificerede til klimakompensation. Kommer det, vil vi også kigge i den retning.

Vi investerer i grøn energi

Ud over klimakompensationen i udlandet, kompenserer vi energiforbruget på vores mejerier, hvor Arla ØKO produceres. Der sker ved at købe oprindelsescertifikater fra vind- og biogasprojekter.

Det fungerer sådan her:

Mejerierne køber grøn strøm og biogas svarende til 100 procent af den energi, som mejerierne bruger ved produktion af Arla ØKO. Fx: På vores tre store friskemælksmejerier i Hobro, Christiansfeld og Slagelse udgør energiforbruget 84% af mejeriernes CO2e udledning. Den grønne strøm købes i 2021 fra vindmølleparken St. Soels, nordvest for Aulum mellem Herning og Holstebro.

Derudover har vi investeret i certifikater fra Andekærgaard Biogas, som er et velfungerende gårdbiogasanlæg beliggende på Tåsinge tæt på Svendborg. Anlægget håndterer i dag op til 163 ton biomasse i døgnet og leverer opgraderet biogas direkte til naturgas-nettet. Årligt bliver der produceret ca. 7,5 mio. m3 metan, svarende til ca. 80 GWh. Biogassen er 2. generation ISCC-certificeret, hvilket betyder, at råmaterialet, der indgår i biogasproduktionen kun er affald, blandt andet dybstrøelse, gylle, affaldshalm samt andet affald af planteoprindelse.

De sidste 16 procent af mejeriernes CO2e udledning, udlignes gennem klimakompensation. Det sker ved, at Arla investerer i bevaring af regnskov i Amazonas i Brasilien og Indonesien og plantning af ny skov i Østafrika. Ved at plante, genoprette eller bevare skov, kompenseres CO2e udledningen, fordi træerne optager og binder CO2e fra atmosfæren

Læs mere om vores tre CO2e neutrale mejerier her

Lang vej mod co2e neutralitet

Vores arbejde med at nedbringe vores CO2e udledning ved at gennemføre energieffektiviserende tiltag bl.a. i produktionen på mejeriet, på gården og i transporten har altså bragt os et langt stykke, men ikke i mål. Derfor har vi valgt at handle nu og gøre Arla ØKO mælk og andre Arla ØKO mejeriprodukter CO2e-neutrale. Dermed kan forbrugerne være med til at signalere, om klimakompensation er en del af løsningen. Når man køber Arla ØKO, er man blandt andet med til at sikre, at mindre regnskov bliver fældet, og at nye træer bliver plantet.

Det betyder ikke at vores rejse mod at nedbringe CO2e udledningen i forbindelse med produktionen af Arla ØKO stopper her. I de kommende år vil vi fortsætte arbejdet med at gennemføre yderligere tiltag for at nedbringe CO2e udledning i forbindelse med produktionen af Arla ØKO.

Se en oversigt over alle vores initiativer her (engelsk)

Læs hele vores klimaambition her (engelsk)

Arlas klimaambitioner er tilrettelagt ved hjælp af input fra universitetsforskere og NGO'er i Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannien. Ambitionerne er udviklet efter Science-Based Targets-metoden for at sikre, at målene bidrager til at opfylde Paris-aftalen. Den allerstørste udfordring som verdens samfundet står overfor er, at sikre at den globale opvarmning ikke overstiger 1,5 grader, som Paris-aftalen foreskriver. Aftalen blev underskrevet i 2015 som en del af klimatopmødet COP21.

Science-Based Targets Initiative (SBT) er et samarbejde mellem CDP, World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF), og FN’s Global Compact (UNGC). Arla er en af de få danske virksomheder, der indtil videre har tilsluttet sig initiativet og det betyder, at vi bliver ”holdt op på”, at vi reelt når vores klimamål.

<< Tilbage til oversigten