CO2 Neutral

Arla ØKO serien er kompenseret med klimakreditter

Arla ØKO serien er kompenseret med klimakreditter Arla ØKO er kompenseret med klimakreditter

Produktionen af mælk udleder CO2e. Faktisk en del. Derfor reducerer vi CO2e udledningen fra ko til bord så meget vi kan, og på vores økologiske produktserie Arla ØKO supplerer vi CO2e-reduktionen med klimakreditter. Det lyder kompliceret, men egentlig handler det bare om at plante træer og bevare regnskov. Læs her hvordan.

Når vi producerer mælk og mejeriprodukter, sker der en udledning af drivhusgasser. CO2e’en udledes i produktionen på mejerierne, i transporten til supermarkedet, ved produktion af emballagen – og så ude på gården, primært fra køernes bøvser.

Når en malkeko fordøjer sit foder, bøvser den med jævne mellemrum. Kobøvser danner drivhusgassen metan, som over en årrække omdannes til CO2e. CO2e udledningen på gården står for omkring 90% af de drivhusgasser, som dannes, når vi producerer mælk. En liter Arla ØKO mælk udleder 1.25 kg CO2e. Se hvordan udledningen fordeler sig i tabellen herunder.

Læs hele Arla ØKOs LCA (Life Cycle Assesment) her.

Klimakompensation for Arla® ØKO produkt portefølje i Danmark i 2020 og uafhængig (EY) ”limited assurance engagement" – læs her.

arla_tabel_dk_1.jpg

arla_tabel_dk_2.jpg

Hos Arla er vi i fuld gang med at reducere vores CO2e udledning gennem en lang række initiativer helt fra ko til forbruger. Vi har en ambition om at reducere vores globale CO2e udledning med 30% fra 2015 til 2030 og blive 100% klimaneutrale inden 2050. Vores landmænd er allerede på vej, og har reduceret udledningen på gården med 23% pr. kg. mælk siden 1990.

Det kan man læse mere om her:

Et af de valg, vi har taget hos Arla, er at kompensere Arla ØKO serien med klimakreditter og køb af grøn strøm og biogas til de mejerier, hvor Arla ØKO bliver produceret.

Hvad betyder CO2e?

Hos Arla beskriver vi klimaaftrykket fra mælkeproduktion med betegnelsen CO2e (CO2e-ækvivalenter). Det skyldes, at mælkeproduktion, ligesom mange andre produktionsformer, udleder tre forskellige drivhusgasser, nemlig CO2, metan og lattergas. CO2e er den meste kendte, der især udledes ved forbrænding af fossile brændsler, som vi for eksempel kender det fra biler og opvarmning. I landbrugssammenhæng er metan og lattergas vigtige klimagasser, der kommer fra dyrene, gødningen og marken. For at kunne regne klimavirkningen fra de forskellige klimagasser sammen i et tal, har man opfundet den fælles enhed CO2e.

Nyeste tal fra IPCC* anbefaler, at man bruger følgende omregning:

  • 1 kg CO2 = 1 kg CO2e
  • 1 kg metan = 28 kg CO2e
  • 1 kg lattergas = 265 kg CO2e

Intergovernmental Panel on Climate Change

Vi har reduceret vores CO2e udledning i forbindelse med produktionen af Arla ØKO bl.a. ved at:

  • Arla ØKO bliver leveret i en miljøvenlig mælkekarton uden skruelåg og med en biobaseret (træaffald) plastikmembran mellem pap og produkt. Læs mere her.
  • Mange af vores økologiske landmænd producerer grøn el på deres gårde. Læs mere her.
  • Landmændene får desuden udført et obligatorisk årligt klimatjek, som hjælper dem med at holde styr på deres CO2e-udledning og sikrer et vedvarende fokus på udviklingen og implementeringen af nye energieffektive løsninger, som kan nedbringe deres CO2e-udledning yderligere i fremtiden. Læs mere her. Derudover har vi kompenseret for den resterende del af CO2e udledningen med klimakreditter. For selvom vi hos Arla har mange initiativer og ambitiøse mål, er det ikke nok til at fjerne al den CO2e, vi udleder, når vi producerer mælk. Blandt andet fordi koen stadig bøvser metangas. Bøvserne er et problem, som vi rigtig gerne vil løse, og vi har en række forskningsprojekter i gang. Vi undersøger blandt andet om vi kan bruge andre typer foder, der skaber færre bøvser og dermed færre drivhusgasser i atmosfæren.

Co2e neutral

Hver liter Arla ØKO mælk, vi producerer, udleder i gennemsnit 1,25 kg CO2e. Og i perioden 1. januar – 31. december 2019 udledte produktionen af alle produkterne i Arla ØKO serien sammenlagt 123.128 tons CO2e.

Beregningerne kan ses i Arla ØKOs Life Cycle Assesment (LCA) her

Fra uge 47 i 2020 kompenserer vi for 100 procent af vores CO2e-udledning på Arla ØKO fra ko til bord ved at investere i skovprojekter, som hjælper med at opsuge 123.128 tons CO2e i atmosfæren. På mejerierne har vi desuden kompenseret for energiforbruget ved køb af grønne oprindelsescertifikater.

Hvad er klimakompensation?

Klimakompensation er, når klimapåvirkningen i forbindelse med for eksempel mælkeproduktion bliver kompenseret ved investering i projekter, der sikrer en tilsvarende CO2e-reduktion et andet sted i verden. Investeringen i denne type projekter kaldes for klimakreditter. Populært sagt betyder det, at den CO2e eller de drivhusgasser, en virksomhed udleder i forbindelse med produktion af et produkt eller service, bliver suget ud af atmosfæren igen et andet sted i verden. I Arla kompenserer vi for udledningen fra køerne ved at investere i eksterne projekter, som reducerer, undgår eller binder CO2, som fx at plante træer, idet træer er i stand til at optage CO2, eller fx bevarer regnskov, som ellers har risiko for at blive fældet.

Læs mere om klimakompensation og klimakreditter her

Vi ville meget gerne investere i danske projekter, men lige nu eksisterer der ikke danske projekter, som er kvalificerede til klimakompensation. Kommer det, vil vi også kigge i den retning.

Vi investerer i grøn energi

Ud over klimakompensationen i udlandet, kompenserer vi energiforbruget på vores mejerier, hvor Arla ØKO produceres. Der sker ved at købe oprindelsescertifikater fra vind- og biogasprojekter.

Det fungerer sådan her:

Mejerierne køber grøn strøm og biogas svarende til 100 procent af den energi, som mejerierne bruger ved produktion af Arla ØKO. Fx: På vores tre store friskemælksmejerier i Hobro, Christiansfeld og Slagelse udgør energiforbruget 84% af mejeriernes CO2e udledning. Den grønne strøm købes i 2022 fra vindmølleparken Lønborg Hede ved Skjern.

Derudover har vi investeret i certifikater fra Andekærgaard Biogas, som er et velfungerende gårdbiogasanlæg beliggende på Tåsinge tæt på Svendborg. Anlægget håndterer i dag op til 163 ton biomasse i døgnet og leverer opgraderet biogas direkte til naturgas-nettet. Årligt bliver der produceret ca. 7,5 mio. m3 metan, svarende til ca. 80 GWh. Biogassen er 2. generation ISCC-certificeret, hvilket betyder, at råmaterialet, der indgår i biogasproduktionen kun er affald, blandt andet dybstrøelse, gylle, affaldshalm samt andet affald af planteoprindelse.

De sidste 16 procent af mejeriernes CO2e udledning, udlignes gennem klimakompensation. Det sker ved, at Arla investerer i bevaring af regnskov i Amazonas i Brasilien og Indonesien og plantning af ny skov i Østafrika. Ved at plante, genoprette eller bevare skov, kompenseres CO2e udledningen, fordi træerne optager og binder CO2e fra atmosfæren

Læs mere om vores tre CO2e neutrale mejerier her

Lang vej mod co2e neutralitet

Vores arbejde med at nedbringe vores CO2e udledning ved at gennemføre energieffektiviserende tiltag bl.a. i produktionen på mejeriet, på gården og i transporten har altså bragt os et langt stykke, men ikke i mål. Derfor har vi valgt at handle nu og kompensere Arla ØKO serien med klimakreditter. Dermed kan forbrugerne være med til at signalere, om klimakompensation er en del af løsningen. Når man køber Arla ØKO, er man blandt andet med til at sikre, at mindre regnskov bliver fældet, og at nye træer bliver plantet.

Det betyder ikke at vores rejse mod at nedbringe CO2e udledningen i forbindelse med produktionen af Arla ØKO stopper her. I de kommende år vil vi fortsætte arbejdet med at gennemføre yderligere tiltag for at nedbringe CO2e udledning i forbindelse med produktionen af Arla ØKO.

Se en oversigt over alle vores initiativer her (engelsk)

Læs hele vores klimaambition her (engelsk)

Arlas klimaambitioner er tilrettelagt ved hjælp af input fra universitetsforskere og NGO'er i Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannien. Ambitionerne er udviklet efter Science-Based Targets-metoden for at sikre, at målene bidrager til at opfylde Paris-aftalen. Den allerstørste udfordring som verdens samfundet står overfor er, at sikre at den globale opvarmning ikke overstiger 1,5 grader, som Paris-aftalen foreskriver. Aftalen blev underskrevet i 2015 som en del af klimatopmødet COP21.

Science-Based Targets Initiative (SBT) er et samarbejde mellem CDP, World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF), og FN’s Global Compact (UNGC). Arla er en af de få danske virksomheder, der indtil videre har tilsluttet sig initiativet og det betyder, at vi bliver ”holdt op på”, at vi reelt når vores klimamål.

<< Tilbage til oversigten